Program nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu:

Język angielski z British School – lektor

Informacje na temat szkoły językowej: https://www.britishschool.pl/

Metoda English Play Box – native speaker

Promuje nauczanie oparte na współpracy nauczyciela języka i wychowawcy przedszkolnego oraz rodziców. Oferuje nowatorskie połączenie materiałów papierowych, nagrań i lekcji cyfrowych, których można używać nie tylko podczas zajęć, lecz także w domu. Jest w pełni zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Język angielski według autorskiego programu Aleksandry Ratajczyk

Program, według którego nauczam dzieci piosenek w języku angielskim, ma na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności dziecka oraz zaangażowanie jak największej ilości jego zmysłów. Nauczaniu temu nadałam formę zabawnych, teatralnych przedstawień z wykorzystaniem różnego rodzaju rekwizytów: pacynek, żywych instrumentów, zabawek, owoców i warzyw itp. Widowisko jest następnie ponownie odtwarzane w formie aktywnych zabaw ruchowych, tak, by kluczowe zwroty w języku angielskim zostały zobrazowane ruchem i tym samym stały się zrozumiałe i łatwe do skojarzenia i zapamiętania przez dzieci. Każda piosenka to nowa historia i nowi bohaterowie, z którymi dzieci chętnie zaprzyjaźniają się i z którymi wspólnie przeżywają przygody. Widowiskom tym towarzyszą dodatkowo odpowiednie dźwięki i odgłosy, wykonywane na żywo lub odtwarzane (np. dżungli, czy starego zegara), które wprowadzają dzieci w bajkowy świat i tym silniej stymulują ich wyobraźnię.

Ponieważ angażowane są emocje, takie doświadczanie języka pozwala łatwo zapamiętywać nie tylko pojedyncze słowa, ale całe, poprawne stylistycznie frazy, które dziecko kojarzy z konkretną sytuacją, czy historią. Jako, że systematyka odgrywa tu kluczową rolę, obok nowych piosenek, wprowadzanych na każdych kolejnych zajęciach, zawsze powtarzane i utrwalane są te już poznane.

W roku przedszkolnym 2017/2018 polskojęzyczna kadra pedagogiczna przedszkola „Radosne Dzieciaki” pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej:

„Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” – Moniki Zatorskiej , Aldony Knapik – program sprzyjający realizacji zadań edukacyjnych uwzględniających indywidualność każdego dziecka, opierającego się na założeniach, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe.

„Zabawy fundamentalne” – Colina Rose i Katarzyny Latkowskiej – program oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Głównym zadaniem tego programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób.

„Kolekcja przedszkolaka” – wydawnictwa Nowa Era.

 

Powyższy program zgodny jest z założeniami nowej podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki niemu dzieci odkrywają oraz pobudzają naturalne uzdolnienia i predyspozycje. W codziennej pracy z przedszkolakami zależy nam, zarówno na uśmiechu naszych milusińskich, którym poprzez świetną zabawę, zaplanowaną i zorganizowaną, przekażemy jak najwięcej treści edukacyjnych, jak i na spokoju wewnętrznym wszystkich Rodziców powierzających nam swoje pociechy, dla których, podobnie jak dla nas samych, dobro dzieci jest najważniejsze. W pracy z dziećmi młodszymi, 3, 4-letnimi korzystamy z pakietów „Kolekcja przedszkolaka”, natomiast w grupach dzieci starszych, 5-letnich (realizujących obowiązek rocznego  przygotowania przedszkolnego) korzystamy z pakietów „Szkoła coraz bliżej” oraz „Bawię się i przygotowuję do szkoły”. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności.

Dodatkowo w pracy z dziećmi korzystamy z elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już w grupach dzieci 2,5-letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, oraz z elementów „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. W naszym tygodniowym planie pracy znajduje wiele zajęć sportowych i artystycznych prowadzonych przez profesjonalną kadrę instruktorów.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest aktywność twórcza naszych milusińskich, którą staramy się łączyć z zajęciami dydaktycznymi, tak aby tworzyły zintegrowaną i spójną całość. Zajęcia z rekwizytami.

Liczba komórek mózgowych dziecka w dniu urodzin jest tak duża, że przekracza liczbę niezbędną do prowadzenia życia pełnego osiągnięć. Jednak nie liczba komórek mózgowych decyduje o inteligencji, a liczba połączeń  wytworzonych między tymi komórkami. Połączenia tworzone są poprzez doświadczenia i myśli, którymi kierowane jest dziecko we wczesnym okresie życia oraz bogate , stymulujące zmysły środowisko. Umożliwia to dzieciom rozwinięcie pełnej „mocy mózgu”. Nie mówimy tu, że człowiek zdobywa 50% wiedzy w pierwszych 5 latach życia. Nie zdobywa też 50% swojej mądrości. Oznacza to po prostu, że w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecko tworzy w swoim mózgu 50% połączeń nerwowych umożliwiających mu zdobywanie wiedzy. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie będzie oparta na fundamencie zdobytym w pierwszych pięciu latach życia. Jeśli fundament jest solidny, budowanie na nim może być skuteczne.

Jednego z największych odkryć w dziedzinie badań mózgu dokonali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Zaprzecza ono powszechnie panującej opinii, że inteligencja jest stała. Teoria  Inteligencji  Wielorakich  Howarda  Gardnera dowodzi istnieniu co najmniej ośmiu różnych rodzajów inteligencji. Aby dziecko rozwinęło prawdziwie wszechstronne umiejętności, musi rozwijać każdy rodzaj inteligencji.

  • Inteligencja językowa –  zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego. Umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo.
  • Inteligencja matematyczno–logiczna – zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest przez ciągi zdarzeń oraz liczby.
  • Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienie innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.
  • Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie.
  • Inteligencja muzyczna – łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytmy i melodie.
  • Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.
  • Inteligencja ruchowa – zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami, koordynacja ruchowa . Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.
  • Inteligencja przyrodnicza – zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawanie i kategoryzowanie przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

• Bale przebierańców
• Teatrzyki
• Wycieczki
• Zaproszeni goście
• Warsztaty kreatywności
• Przedstawienia z udziałem dzieci
• Spotkania z rodzicami

footer-h500-v3