JAK PRACUJEMY?

Naszą działalność opiekuńczą opieramy na kilku znanych rodzicom filarach. Z każdej metody wychowawczej wybieramy najlepsze dla dziecka aspekty i stosujemy je w codziennej pracy. Zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim czynnikom represyjnym, proponowanym w podejściu do dziecka.

  1. Porozumienie bez przemocy – używasz języka żyrafy czy szakala? Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication) jest zapomnianym językiem ludzkości – mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii. Zwracając się do dzieci z odpowiednim szacunkiem staramy się nie zgłuszać ich wewnętrznego głosu. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją doktora Marshalla  Rosenberga, który za pomocą anegdot, przykładów i pokazowych dialogów demonstruje, jak w życiu codziennym można rozwiązywać problemy wynikające z nieumiejętnego komunikowania się: „Porozumienie bez przemocy. O języku serca.” Marshall B. Rosenberg.

 

  1. Teoria 8 Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Ważnym zadaniem każdego opiekuna małego dziecka jest odkrycie, którą inteligencję dane dziecko posiada i ma najlepiej rozwiniętą oraz wspieranie go w harmonijnym rozwoju. Rozwijanie jednego typu inteligencji sprawia, że dziecko nabiera wiary w swoje siły, zyskuje poczucie sprawstwa oraz pewności siebie i dzięki temu jest w stanie rozwijać pozostałe aspekty swojej osobowości. Rozwijanie inteligencji wielorakich działa na rzecz dziecka jak praca zespołowa: jedna rozwinięta inteligencja pociąga za sobą rozwój w pozostałym obszarze.

 

  1. Gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające wg teorii E. Gordona, słynnego jazzowego muzyka, psychologa, pedagoga. Wyznaje on zasadę, że dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia, co tworzy podstawę dla późniejszego rozwoju. Po przeprowadzeniu licznych badań i pracy z dziećmi stwierdził, że każdy człowiek rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych. Poziom ten – podobnie jak w przypadku innych cech – jest różny. I choć uzdolnienia muzyczne dziecka są wrodzone, ale to środowisko wywiera na nie olbrzymi wpływ. Profesor twierdzi, że dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. Nigdy później nie słucha w taki sposób. Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Umuzykalnianie metodą Gordona wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. W naszym żłobku zajęcia umuzykalniające prowadzi absolwentka szkoły jazzowej z doświadczeniem we współpracy z małymi dziećmi.

 

  1. Żłobek sensoryczny – co to znaczy? Integracja sensoryczna to proces organizujący docierające do mózgu informacje zmysłowe płynące zarówno ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów: dotykowych proprioceptywnych (czucie głębokie), przedsionkowych (zmysł równowagi), wzrokowych, słuchowych, smakowych tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia. Gdy procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone u dziecka można zaobserwować objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia. W codziennych zabawach dbamy o to, aby dostarczać dzieciom odpowiednich wrażeń sensorycznych, które pomagają w prawidłowym i harmonijnym rozwoju. Nie prowadzimy dedykowanych zajęć sensorycznych – każda zabawa, z którą dzieci mają do czynienia w naszym żłobku, ma w swoim założeniu wywierać wspierający wpływ na rozwój dziecka.

 

  1. Wybieramy najlepsze z zasad Montessori. Zgadzamy się z przekonaniem, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu. Opiekunka jest odpowiedzialna za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinna być dostępna dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w utrwaleniu poczucia bezpieczeństwa i rozwoju poczucia pewności siebie. Z młodszymi dziećmi, opiekunki pracują poprzez demonstrowanie im użycia przedmiotów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

 

  1. Konwencja Praw Dziecka – dlaczego się na niej opieramy? Dziecko jako istota, dopiero się ucząca, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli. Konwencja o prawach dziecka zawiera szereg takich gwarancji, które obejmują wszystkie prawa, jakie przysługują dzieciom. Dokument ten reguluje relację pomiędzy państwem a dzieckiem, nie ingerując w życie rodziny (chyba, że wymaga tego sytuacja dziecka, gdy np. jest ono krzywdzone w tej rodzinie). Zapisy Konwencji nie podważają autorytetu opiekunów dzieci i ich swobody do wychowywania według własnego uznania, chronią tylko najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami i dają im gwarancję, że właściwe organy państwa udzielą im pomocy w potrzebie. Od 2010 roku obowiązuje w Polsce całkowity zakaz bicia dzieci – reguluje go Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842).
integracja sensoryczna warszawa ochota żłobek